Klub Limonki

program lojalnościowy

 

Z dniem 1 Lipca 2018 zasady Klubu Limonki uległy zmianie.

Zasady zostały ulepszone i uproszczone, jednocześnie usunięte zostały opcje nieatrakcyjne bądź nie używane przez użytkowników.

Z dniem 1 Lipca 2018 zaprzestane będzie otrzymywanie punktów za:

- Wystawianie opini za produkt, wcześniej 3 Limonki za jedną opinię;

- Polecenie strony www.drogerialimonka.uk, które wczesniej dawało 10 Limonek;

- Zapisanie się do Newslettera, które wcześniej dawało 10 Limonek.

 

Dołącz do Klubu Limonka i zyskuj jeszcze więcej!

Klub Limonka to program, który stworzyliśmy specjalnie z myślą o naszych stałych klientach, którzy dzięki lojalności, będą nagradzani!

Wygoda oraz satysfakcja naszych klientów jest dla Nas najważniejsza! 

Zbieraj punkty i oszczędzaj!  Co zyskujesz dołączając do Klubu?

Od dnia 1 Lipca 2018 punkty będą dodatkową formą płatności. 5% z każdego zamówienia jest zamieniane na punkty.

Za każde wydane £100 otrzymasz kredyt wartości £5.

Punkty można użyć w koszyku jako formę płatności. Wystarczy wybrać opcję ‘zapłać punktami’.

A teraz ta nudna część ;)

Pełen regulamin Programu Lojalnościowego znajdziesz poniżej.


§ 1. Postanowienia wstępne

1.    Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „KLUB LIMONKA”;

2.    Organizatorem „Programu lojalnościowego KLUB LIMONKA” (zwany dalej: „organizator”) jest LIMONKA 63A Barkston House, Croydon Street, LS11 9RT Leeds;

3.    Niniejszy regulamin (zwany dalej: „regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym KLUB LIMONKA, określone przez Organizatora;

4.    Przystępując do Programu lojalnościowego KLUB LIMONKA, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu;

5.    Niniejszy Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.drogerialimonka.uk (zwany dalej: „sklep”).

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.

1.    Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepu, zorganizowany przez Organizatora pod nazwą „KLUB LIMONKA”;

2.    Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu;

3.    Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe uczestnika oraz zgodę na ich przetwarzanie, jak również oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu oraz zgodę na uczestnictwo w Programie zgodnie z Regulaminem. Formularz Rejestracyjny może też zostać nazwany przez Organizatora Kuponem Rejestracyjnym;

4.    Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów;

5.    Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu;

6.    Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu;

7.    Polityka Ochrony Prywatności – dokument umieszczony na stronie internetowej Organizatora, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 3. Postanowienia ogólne

1.    Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu towarów, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie;

2.    Program prowadzony jest w Sklepie Internetowym na terytorium Wielkiej Brytanii.

 

 § 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

1.    Przystąpienie do Programu jest automatyczne podczas rejestracji;

2.    Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie Formularza Rejestracyjnego;

3.    Osoba przystępująca do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym swoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail; 

4.    Poprzez wysłanie Formularza Rejestracyjnego, wypełnionego zgodnie z pkt 2 wyżej, osoba przystępująca do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. 

§ 5. Dane osobowe Uczestników

1.    Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z ustawą GDPR, w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika na Formularzu Rejestracyjnym oraz zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności;

2.    Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym przez:

a)   Organizatora, w celach realizacji Programu oraz innych programów lojalnościowych organizowanych przez Organizatora;

3.    Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę przystępującą do Programu jest dobrowolne.  Odmowa podania danych osobowych lub podanie błędnych danych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału;

4.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli LIMONKA LS11 9RT Leeds, Croydon Street, 63A Barkston House;

5.    Dane osobowe Uczestników Programu zbierane są w celu wskazanym w Polityce Prywatności Sklepu.

6.    Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien wysłać maila na adres info@drogerialimonka.uk w treści maila podać zmienione dane. Dane takie jak hasło, zgoda na otrzymywanie newslettera i numer telefonu są dostępne do samodzielnej zmiany po zalogowaniu się na swoje konto;

7.    Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie;  

8.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane;

  

§ 6. Zapisywanie transakcji w ramach Programu, gromadzenie Punktów

1.    Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup towarów w Sklepie internetowym www.drogerialimonka.uk, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

2.    Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.

3.    Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Punktowego poprzez Stronę Internetową www.drogerialimonka.uk, z zachowaniem zasad korzystania ze Strony Internetowej wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności

4.    Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób:

A)     5% z wartości zamówienia, nie wliczając opłaty za dostawę, jest przeliczana na punkty. Przykład: za zamówienie o wartości £100 plus wysyłka

£2.99 Royal Mail, otrzyma 5 punktów o wartości 5 funtów.

5.    Rejestracja transakcji zakupu towarów lub usług uprawniającej do naliczenia Punktów oraz naliczenie Punktów są możliwe wyłącznie w chwili zakończenia transakcji (zaksięgowaniu wpłaty), natomiast aktualizacja Stanu Konta Uczestnika Programu odbywać się będzie na bieżąco. W razie błędów systemu i braku naliczenia punktów, Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym sklep, aby stan punktów się zgadzał;

6.    Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu w przy uiszczaniu płatności za zakupy towarów w Sklepie;

7.    Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika są bezterminowe;

8.    W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez Sklep, Punkty naliczone za zakup takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być wykorzystane;

9.    Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przekazania osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta na inne Konto Uczestnika należące do innej osoby.

§ 7. Wymiana punktów na Kupony Rabatowe

1.    Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika wymienione są na Kupony Rabatowe na następujących zasadach:

·         100 pkt = rabat o wartości 5 GBP;

2.    W celu wymiany punktów zgromadzonych w Programie na Kupon Rabatowy Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów, loguje się na swoje konto i wybiera kupon rabatowy w odpowiednim momencie ścieżki zakupów. Kupon nie posiada daty ważności.

3.    Po odebraniu Kuponu Rabatowego z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiadająca wartości punktów;

4.    Kupony Rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze, a podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

5.    Kupon Rabatowy nie obejmuje kosztów dostawy.

 

 § 8. Reklamacje oraz odpowiedzialność za produkty oferowane jako Nagrody w Programie

1.    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od powzięcia takiej informacji wysyłając maila na adres info@drogerialimonka.uk . Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu, jak i Załączników do Regulaminu bez uwcześniejszego powiadomienia;

2.    Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny.

3.    W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Kupony Rabatowe powinni wykorzystać Rabat w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Kupony Rabatowe ulegają unieważnieniu;

4.    Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez usunięcie konta użytkownika, ponieważ przystąpienie do Programu jest automatyczne wraz z rejestracją. Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem nabył prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Kupony Rabatowe powinien wykorzystać punkty zgodnie Regulaminem przed usunięciem konta (jest to dobrowolna opcja);

5.    Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa Wielkiej Brytanii;

6.    Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji;

7.    Program rozpoczyna się od dnia 1 Sierpnia 2017 r i prowadzony jest przez czas nieokreślony;

8.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 Lipca 2018 roku.